Projekty i zamierzenia

Nasze cele skupiają się na zogniskowaniu działań w centrum dzielnicy (na Browarze i przy ul. Brynicy) i w jego otoczeniu, tak aby dać efekty synergii przedsięwzięć. Mają to być działania ciągłe, skierowane do całej społeczności, jak i do wąskich grup, które najbardziej dotknęła transformacja ostatnich dekad. Razem z partnerami społecznymi chcemy realnie wciągać i angażować lokalne środowiska, znajdować kolejnych liderów, zwłaszcza wśród młodych. Jeśli chcesz do nas dołączyć, napisz do nas.

Projekty do tej pory wypracowane to:

 • Centrum aktywności lokalnej w budynku dawnej słodowni (D)
 • Centrum spotkań, edukacji i pracy międzypokoleniowej (Brynicy 3)
 • Wzmacnianie potencjału społecznego i zawodowego społeczności Szopienic (oba obiekty)
 • Program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych (oba obiekty)
 • Projekt animacji, przedsiębiorczości, kompetencji kluczowych, inkubacji i mentoringu (D)
 • Projekt staży zawodowych w Browarze Mokrskich i obiekcie Brynicy 3
 • Aktywny senior (oba obiekty)
 • Spotkania międzypokoleniowe – edukacja, kultura i rekreacja (oba obiekty, głównie Brynicy 3).

Mapka planowanych działań – zogniskowanie działań na centrum dzielnicy w 3 obiektach:

 • Budynek D Browaru Mokrskich – centrum aktywności lokalnej, NGO i centrum ekologiczne, inkubator
 • Brynicy 3 (dawna szkoła) – centrum na rzecz współpracy międzypokoleniowej i aktywności młodzieży
 • Tereny parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Proponowana koncentracja działań prospołecznych w centrum dzielnicy Szopienice oraz działań podejmowanych z partnerami na tle obszaru rewitalizacji.